ජනාදිපති මයිත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ දින 100යේ වැඩ පිලිවෙල ඒ ආකාරයෙන්ම පොරොන්දු වූ පරිදි ඉටු කරනවා දැයි විමසිලිමත්ව බලා සිටින පොදු මහජනතාවගේ වෙබ් අඩවියයි. ඔහු එය ඉටු කරන තුරු ඔහු වෙනුවෙන් සිය පරමාදිපත්‍ය බලය වන ඡන්ද අයිතිය බාවිතා කල පොදු මහජනතාව විමසිල්ලෙන්.

Progress

January February March April
10 11 12 19 20 21 28 29 30 02 04 05 06 18 19 20 02 17 18 19 20 23 20 23

නිදහස් පක්ශයෙන් බිහි වූ නව ඇමති මන්ඩලය


කැබිනට් අමාත්‍යවරු :
1. ගරු. ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මැතිතුමා - ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය
2. ගරු එස්.බි. නාවින්න - කම්කරු අමාත්‍ය
3. ගරු පියසේන ගමගේ - නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය
4. ගරු ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මැතිතුමා - උසස් අමාත්‍ය සහ පර්යේෂණ අමාත්‍ය
5. ගරු එස්.බි දිසානායක මැතිතුමා - ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය
6. ගරු ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමා - පළාත් සභා හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය
7. ගරු ෆිලික්ස් පෙරේරා මැතිතුමා - විශේෂ ව්‍යාපෘති අමාත්‍ය
8. ගරු මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මැතිතුමා - පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය
9. ගරු රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිතුමා - ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
10. ගරු විජිත් විජයමුණි සොයිසා මැතිතුමා - වාරිමාර්ග අමාත්‍ය
11. ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා - ධිවර අමාත්‍ය
රාජ්‍ය ඇමතිවරු :
1. ගරු පවිත්‍රාදේවි වන්නිආරච්චි මැතිතුමිය - පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය
2.ගරු ජීවන් කුමාරතුංග මැතිතුමා - කම්කරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
3. ගරු මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා - මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
4. ගරු සි.බි රත්නායක මැතිතුමා - රාජ්‍ය පරිපාලන හා ප්‍රජාතාන්ත්‍රීය පාලනය රාජ්‍ය අමාත්‍ය
5. ගරු ඩිලාන් පෙරේරා මැතිතුමා - නිවාස හා සමෘද්ධි රාජ්‍ය අමාත්‍ය
නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු
1. ගරු තිස්ස කරලියද්ද මැතිතුමා - බුද්ධ ශාසන හා ප්‍රජාතාන්ත්‍රීය පාලනය පිළිබද නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
2. ගරු දයාශ්‍රිත තිසේරා මැතිතුමා - ධිවර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
3. ගරු රන්ජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා - ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
4. ගරු ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා - ආපදා කළමනාකරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
5. ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මැතිතුමා - ගුවන් සේවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
6. ගරු ලලිත් දිසානායක මැතිතුමා - වාරිමාර්ග නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
7. ගරු ජගත් පුෂ්පකුමාර මැතිතුමා - වැවිලි කර්මාන්ත නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
8. ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා - ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
9. ගරු සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මැතිතුමිය - උසස් අධ්‍යාපන හා පරියේෂණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
10. ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමා - ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය